Údržba

Opotřebení a očekávaná životnost

Tak, jako všechny výrobky, podléhá i umělý trávník JUTAgrass opotřebení. Očekávaná životnost umělých trávníků závisí na intenzitě používání, jakož i na místních klimatických podmínkách. Čím více je trávník používán, tím rychleji stárne. Intenzita opotřebení je výsledkem kombinace několika faktorů, včetně hodin denního používání, počtu lidí, kteří umělý trávník používají, druhu sportu nebo hry a typu používané obuvi.

Další faktory, které ovlivňují životnost umělého trávníku jsou:

typ vlákna (druh polymeru, tloušťka)
hustota umělého trávníku (počet vpichů nebo skutečná plošná hmotnost)
kvalita provedení umělého trávníku
zvolená zrnitost písku nebo kvalita granulátu, výška vsypu a tím i výška vyčnívajících vláken umělého trávníku ze vsypu
kvalita instalace
údržba umělého trávníku

Pokyny pro provoz umělého trávníku JUTAgrass®

Provoz na položené hrací ploše může být zahájen ihned po dokončení zásypu křemičitým pískem. Počáteční odskokové vlastnosti se neustále vylepšují podle intenzity zátěže. Pravidlo je, že čím častější a intenzivnější provoz tím rychleji je dosaženo ideálního odskoku a stavu povrchu deklarovaného výrobcem.

Pro pohyb po hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. Obuv musí být čistá, aby nedošlo k vnášení bláta, kamínků a ostatních nečistot na hrací plochu a promíchávání nečistot s křemičitým vsypem. Zásadně se nedoporučuje používat kopačky byť i s gumovými špunty. Totéž platí pro používaní všech druhů atletických treter. Nedoporučuje se po povrchu jezdit na kole s následným prudkým bržděním a prováděním smyků. K poškození povrchu může také dojít pádem kola, nebo obdobných věcí. Dále se nesmí po povrchu smýkat těžké předměty a trvale stavět bez podložek. Při případném poškození neprovádějte opravy svépomocně, ale informujte zhotovitele, zvláště pokud je povrch v záruční době. Neodborné manipulace, opravy a atd. v záručním období mají za následek ztrátu záruk.

Podle intenzity provozu se povrch pravidelně zametá a dosypává se v místech potřeby křemičitým pískem a to zvláště po zahájení provozu a během prvních měsíců. Míra zásypu je odvislá od požadavků uživatele na případný skluz na povrchu nebo naopak skluz maximálně eliminovat. Měřítkem pro dosyp jsou také odskokové vlastnosti, které jsou zvláště markantní u tenisu.

Z plochy je nutno včas odstraňovat listový spad, tak aby nedocházelo k tlení a rozpadu listí na ploše umělého trávníku a tento odpad neznečisťoval směs křemičitého písku. K samotnému znečišťovaní písku a trávníku již dochází přirozeným průmyslovým spadem. Pokud by se na ploše s malým provozem objevily náznaky klíčení plevelů nebo mechovatění v zastíněných částech, je třeba tomuto zabránit hned v počátcích použitím odpovídajících chemických prostředků nepoškozujících umělý trávník a jeho podklad (vhodný je např. Roundup). V některých případech, kdy je hrací plocha situována v trvalém stínu nebo časté vlhkosti může vzniknout po víceletém provozu výskyt růstu plevelového trávníku nebo mechu. Likvidace nežádoucího porostu v umělém sportovním trávníku je doporučena použitím přípravku FLORIA (mech-stop) v letním období. Aplikace se provádí zálivkou nebo postřikem dle návodu výrobce max. ve dvou krocích (odstup 2 – 4 týdny).

U hřišťových ploch s plnopropustným štěrkovým podkladem je vhodné v rámci jarní údržby provést celoplošné hutnění středně těžkým ručním válcem (150 – 200 kg) nebo mechanickým válcem s volným pojezdem bez vibrace. Tím se dosahuje okamžité kompaktnosti hracího povrchu. Doporučená technika na spadané listí je zahradní vysavač/foukač s elektrickým nebo benzinovým motorem.

V případě zanedbané běžné údržby trávníku nebo v místech silného komunálního provozu hřiště může dojít k nadměrnému vnášení nečistot (prach, bláto, tlející organické látky apod.) čímž ve finální vrstvě dochází ke slepovaní těchto částí a jejich zhutňovaní provozem. Vzniká uzavírací škraloup, který v krajní míře vytváří téměř „betonový povrch“. V tomto případě je nutno přistoupit k renovaci umělého trávníku s využitím speciální strojní techniky. Technologický postup renovace je šetrný ke struktuře umělého trávníku a po dokonalém vyčistění trávníku je písek znovu položen a stébla trávníku jsou znovu vrácena do svislé polohy.

Dodržováním těchto pokynů ze strany uživatele je podmínkou pro trvání a poskytování záruky na dodávku a montáž tohoto umělého hracího povrchu od firmy JUTA a.s.

Údržba

Každý systém umělého trávníku vyžaduje údržbu. Ve srovnání s přírodními trávníky ovšem umělý trávník potřebuje menší údržbu. Bezúdržbová hřiště s umělým trávníkem jsou ovšem iluzí. Solidní program údržby prodlouží dobu životnosti plochy s umělým trávníkem. Údržba umělých trávníků je velmi specializovaná činnost. Kromě toho je těžké údržbu generalizovat, jelikož existuje mnoho faktorů, které určují typ údržby a její četnost, což zahrnuje:

konstrukci hřiště, podloží a okolí
povětrnostní podmínky: vlhko, sucho, vysoká a nízká teplota
frekvence a intenzita používání: hodiny denně, počet hráčů atd.
Podle toho jak často se údržba vykonává, jí dělíme na:

denní – týdenní – provádí se zaměstnanci nebo správci sportoviště kartáčováním, sběrem odpadu, čistěním okolí a přístupu ke hřišti, opravy malých závad, tady využíváme:
kartáčování – nejdůležitější je pravidelnost ošetřování jak pro povrchy s pískem, tak i s granulátem. Několik kartáčů v různých úhlech – specifická pro umělý trávník, rotační i pevné stabilní kartáče
zásyp – udržujeme v rovině a tím je i propustnější – kosmetická úprava povrchu
jednoroční – profesionální – vysávání, výměna výplně, větší opravy. Při opomenutí denní údržby je roční daleko dražší a musí být dokonalejší, provádějí ji specializované firmy specializovanou mechanizací.
Z těchto důvodu a vzhledem k této činnosti jsou postupy údržby umělých trávníků stále zlepšovány. JUTA a.s. nemůže v této příručce doporučit jakýkoliv typ údržby. Většina firem, jež provádí instalaci umělého trávníku, má k dispozici
velmi podrobné informace o údržbě hřišť s umělými trávníky a existují firmy, které se na tuto údržbu hřišť specializují. Z toho vyplývá, že k jednotlivým instalacím je nutné přistupovat individuálně.

Údržba podlahových typů – JUTAfloor

Údržba v interiérech:

- Pravidelné zametání nebo vysávání
- Kartáčování pomocí nylonového kartáče
- Omývání vlhkým hadříkem

Údržba v exteriérech:

- Pravidelné zametání nebo vysávání
- Kartáčování pomocí nylonového kartáče
- Odstraňování hrubých nečistot (listí, bláto…)
- Čištění tlakovou vodou